ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกระดูกหัก
คุ้มครองทุกช่วงวัย อุ่นใจทุกกิจกรรมในชีวิต

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกระดูกหัก
คุ้มครองทุกช่วงวัย อุ่นใจทุกกิจกรรมในชีวิต

Card image cap
 

คุ้มครองการเสียชีวิต

Card image cap
 

รับบริการพิเศษจาก BDMS

Card image cap
 

คุ้มครองทุกเพศทุกวัย

Card image cap
 

คุ้มครองการแข่ง
กีฬาอันตราย

Card image cap
 

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กระดูกหัก

Card image cap
 

บริการเคลื่อนย้าย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน

Card image cap
 

บริการให้คำปรึกษา
โดยแพทย์เฉพาะทาง

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 300,000 - 1,000,000 บาท
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 - 1,000,000 บาท
การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 - 1,000,000 บาท
การแข่งกีฬาอันตราย* 300,000 - 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 - 75,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 - 150,000 บาท
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกระดูกหัก

หมายเหตุ

* กีฬาอันตราย หมายถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำ ที่ใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

** ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหัก หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุเป็นเหตุให้กระดูกหักและต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

กระดูกหัก (Fracture) หมายถึง กระดูกหรือส่วนประกอบของกระดูกเกิดแตก แยก หรือขาดการเชื่อมต่อกันเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด

ข้อยกเว้น เฉพาะค่ารักษาสำหรับกระดูกหัก ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากหรือเสียหายสาเหตุดังต่อไปนี้

 • โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
 • สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • กระดูกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยิมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
 • จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน (หนึ่งล้านบาทต่อคน)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ พิจารณารับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น คนงานก่อนสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดงผาดโผน นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานรับส่งอาหาร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น

อาชีพที่รับประกันภัย

ชั้นอาชีพ 1-2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร หรือผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

ข้อยกเว้นโดยย่อ

 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือ สารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน
 • เงื่อนไขข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกระดูกหัก

กรณีผู้ขอเอาประกันเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี)

คุ้มครองทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 70 ปี คุ้มครองการเสียชีวิต จากการขับขี่จักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างการ รวมถึงการแข่งขันกีฬาอันตราย ถึง 1,000,000 บาท และมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รับบริการพิเศษจาก BDMS โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ปรึกษาด้านการรักษากระดูกโดยแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูก จากทีมแพทย์ BDMS โดยตรง

ไม่ได้ ผู้ขอเอาประกันจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

ชั้นอาชีพ 1- 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร หรือผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำ ใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง