กรมธรรม์ประกันภัย ขับขี่สุขใจ
(สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ)

กรมธรรม์ประกันภัย ขับขี่สุขใจ

รถเข้าซ่อม! ไม่ต้องกังวลค่าเดินทาง รับเงินชดเชยสูงสุด 3,000 บาท/ครั้ง เบี้ยประกันสุดคุ้มเริ่มต้นแค่ 500 บาท

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

 

แผนที่ 1

แผนที่ 2

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนจำนวนที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุรถชนกับยานพาหนะทางบก และซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง (สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) 2,000 บาท/ครั้ง 3,000 บาท/ครั้ง
 

ตารางผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับประโยชน์

ข้อตกลงคุ้มครอง

ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ผู้รับผลประโยชน์

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนจำนวนที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
 • • ผู้ขับขี่
 • • ผู้โดยสาร
 • • ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร
 • • ทายาทโดยธรรมตามกฏหมาย(กรณีเสียชีวิต)
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุรถชนกับยานพาหนะทางบก และซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง (สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) ผู้เอาประกัน ผู้เอาประกัน
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดที่สำคัญ

 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
 • หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
  1. ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดผลบังคับดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย
  3. มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  4. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
  5. เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน

ข้อยกเว้นทั่วไป

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ หรือความรับผิดอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฏหมาย หรือในฐานะเป็นผู้ขนส่งที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตามหรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • การก่อการร้าย

ไขข้อข้องใจ กรมธรรม์ประกันภัยขับขี่สุขใจ

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อม จากอุบัติเหตุรถชนกับยานพาหนะทางบก และซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ตัวแทนทั่วประเทศ หรือ หน้าเว็บไซต์ www.viriyah.co.th

ติดต่อเคลมได้ที่ศูนย์สินไหมวิริยะทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขา หรือ ตัวแทนที่ท่านทำประกัน หรือบริษัท วิริยะ ประกันภัย(มหาชน) แผนกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โทร 0-2641-3500 เบอร์ต่อ 3145, 3160 แผนกสินไหมทดแทนทรัพย์สิน โทร 0-2641-3500

 • ผู้ขอเอาประกันไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์
 • รถใช้ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง