ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

Card image cap

914 บาท

การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000
รับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000
รางวัลพิเศษ "โฮล-อิน-วัน" สูงสุด 15,000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เบี้ยประกันรวมภาษีอากร 914 บาท

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

Card image cap บุคคลภายนอก
สูงสุด 500,000 บาท
ผู้เอาประกันภัย
ครั้งละ 20,000 บาท
Card image cap คุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ
สูงสุด 20,000 บาท
Card image cap รางวัลพิเศษ Hole In One
15,000 บาท

แบบประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เบี้ยประกันรวมภาษีอากร
914 บาท

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอก และอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ พร้อมรางวัลพิเศษ Hole in one สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นระหว่าง การฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ (ภายในอาณาเขตประเทศไทย)

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 500,000 บาท

ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

- การเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะและสายตา / ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 100,000 - 200,000 บาท
- ทุพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 1,000 บาท / สัปดาห์
- ค่ารักษาพยาบาล 20,000 / ครั้ง

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

- อุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย 20,000 บาท

รางวัลพิเศษ "โฮล-อิน-วัน"

- การแข่งขันเป็นทางการ 15,000 บาท
- การเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน 10,000 บาท

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คลิก

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ตอบ “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายความว่า ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ
ตอบ ขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ (ภายในอาณาเขตประเทศไทย)
ตอบ สามารถทำได้ โดยควรเป็นผู้ที่พำนักอาศัย ในประเทศไทย เพราะกรมธรรม์คุ้มครอง ระยะเวลา 1 ปีและคุ้มครองภายใน อาณาเขตประเทศไทย
ตอบ
  • 1. ชำระด้วย Visa / MasterCard
  • 2. ใช้ Rabbit Line Pay จากโปรแกรม Line
  • 3. สแกน QR Code เพื่อชำระผ่าย Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่รองรับ
ตอบ ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ
ตอบ
  • 1. บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามสัดส่วน
  • 2. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง