ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

Card image cap

914 บาท

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
500,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
200,000 บาท
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
20,000 บาท
รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
15,000 บาท

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอก และอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ พร้อมรางวัลพิเศษ Hole in one สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นระหว่าง การฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ (ภายในอาณาเขตประเทศไทย)

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 500,000 บาท

ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาท
- ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 1,000 บาท / สัปดาห์
- ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 1,000 บาท / สัปดาห์
- การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 บาท

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

- อุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย 20,000 บาท

รางวัลพิเศษ "โฮล-อิน-วัน"

- การแข่งขันเป็นทางการ 15,000 บาท
- การเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน 10,000 บาท
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คลิก

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

“อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายความว่า ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ

ขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ (ภายในอาณาเขตประเทศไทย)

สามารถทำได้ โดยควรเป็นผู้ที่พำนักอาศัย ในประเทศไทย เพราะกรมธรรม์คุ้มครอง ระยะเวลา 1 ปีและคุ้มครองภายใน อาณาเขตประเทศไทย

  1. ชำระด้วย Visa / MasterCard
  2. ใช้ Rabbit Line Pay จากโปรแกรม Line
  3. สแกน QR Code เพื่อชำระผ่าย Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่รองรับ

ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ

  1. บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามสัดส่วน
  2. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น