ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ
“ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านและทรัพย์สิน ตลอดไปถึงอุบัติเหตุในการเดินทาง”

Card image cap
 

ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านและทรัพย์สิน ตลอดไปถึงอุบัติเหตุในการเดินทาง

Card image cap
 

ไม่ต้องยุ่งยากในการซื้อความคุ้มครองทีละภัย เพราะกรมธรรม์นี้คุ้มครองรวดเดียวถึง 3 ภัย

Card image cap
 

มีระยะเวลาความคุ้มครองให้เลือกอย่างเหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทาง 5 วัน 7 วัน และ 14 วัน

Card image cap
 

เบี้ยประกันประหยัดและคุ้มค่า โดยเริ่มต้นที่ 205 บาท

Card image cap
 

สะดวกซื้อ เพียงแค่แจ้งความต้องการก่อนเดินทาง 3 วันทำการ

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

หมวด 1 : การประกันอุบัติเหตุเดินทาง

1.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาท
1.2 ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท

หมวด 2 : การประกันภัยโจรกรรม

2.1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ 50,000 บาท
2.2 ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจากการกระทำตามข้อ 2.1 50,000 บาท

หมวด 3 : การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

3.1 จำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง 100,000 - 500,000 บาท บาท
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ

ข้อยกเว้นทั่วไป

  • 1. ภัยจากสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
  • 2. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี

เงื่อนไขที่สำคัญ

  • 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
  • 2. หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 3. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยนช์

หมายเหตุ : ความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น (คลิกอ่านรายละเอียด) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ

เพราะวิริยะพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทาง ซื้อง่าย เบี้ยประหยัดคุ้มครอง ถึง 3 ภัย ในกรมธรรม์เดียว

ไม่จำเป็นต้องระบุอายุ คุ้มครองทุกเพศทุกวัยตลอดการเดินทาง

ตามจำนวนวันเดินทางที่คุณเลือก 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน

คุ้มครองอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทาง และคุ้มครองการโจรกรรมที่อยู่อาศัย

ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปา ใต้ดิน ระบบดับเพลิง

ได้ กรณีเดินทาง 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ต้องเป็นเส้นทางเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้เอาประกันคนเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถซื้อกรมธรรม์ได้สูงสุดไม่เกิน 3 กรมธรรม์

ใบคำขอเอาประกัน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง