นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ให้ความสะดวกแก่ท่าน สามารถเลือกดูรายละเอียดสินค้า หรือสั่งซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพียงแต่การสมัครสมาชิกจะเพิ่มความสะดวกให้ท่านมากขึ้นในการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์ และมีสิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนลูกค้าที่สั่งซื้อประกันภัยออนไลน์แบบไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 • ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จาก วิริยะประกันภัย
 • เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ วิริยะประกันภัย จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย เช่น หมายเลขไอพี ชนิดของ Browser เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น
 • วิริยะประกันภัย ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ วิริยะประกันภัย ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • วิริยะประกันภัย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ วิริยะประกันภัย เท่านั้น
 • วิริยะประกันภัย ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • ในกรณีที่ วิริยะประกันภัย ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ วิริยะประกันภัย เป็นต้น วิริยะประกันภัย จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ วิริยะประกันภัย
 • วิริยะประกันภัย จะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  • กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

3.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิริยะประกันภัย จึงได้กำหนดกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น วิริยะประกันภัย จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

4.การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท๊อป อุปกรณ์แท๊บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านโดยอัตโนมัติ (หากไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้ามาในบราวซ์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวซ์เซอร์ปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้) ซึ่งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรม ไม่ใช่ไวรัส และไม่สามารถส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ วิริยะประกันภัย ใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าใครกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน สถิตินี้ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างรูปแบบเนื้อหาได้ตรงกับเรื่องที่คุณสนใจรวมไปถึงผู้ใช้งานอื่นๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

5.ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

6.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

วิริยะประกันภัย อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น วิริยะประกันภัย จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ วิริยะประกันภัย ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ วิริยะประกันภัย ต่อไป ช่องทางการติดต่อมีดังนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-7474 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • นอกเวลาทำการโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 สายด่วนโทร. 1557 หรือ 02-239-1557
 • ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง: บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/28, 124/65 อาคารอาร์ เอส ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1000 (โปรดวงเล็บมุมซองว่า ประกันภัยออนไลน์)