ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
“คุ้มค่า” คุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน
“หมดกังวล เรื่องที่พักอาศัย” ด้วยเงินค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว สูงสุด 30 วัน
“ประหยัดมากขึ้น” ด้วยส่วนลดประกันภัยระยะยาว

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

เริ่มต้น 645 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย
500,000 บาท
อัคคีภัย
ตามความเสียหาย*
4 ภัยธรรมชาติ
ตามแผน
เงินชดเชยค่าเช่า
ตามแผน

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองการประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (ต่อปี)

1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน และภัยจากยวดยานพาหนะ ตามความเสียหายที่แท้จริง
สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
2. กลุ่มภัยธรรมชาติ :
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
เสียหายอันเกิดจากภัยตามข้อ 1. (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)
- กรณีสูญเสียหรือเสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง - ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท
- กรณีสูญเสียหรือเสียหายเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (เสียหายโดยสิ้นเชิง) - ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย คลิก

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 • ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 • ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  • 3.1 สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
  • 3.2 เงิน ทอง อัญมณี หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน แบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ ฯลฯ
  • 3.3 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
  • 3.4 วัตถุระเบิด ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
  • 3.5 ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
หมายเหตุ :

* ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

ไขข้อข้องใจ ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย

ตอบ
 • 1. ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง
  • ก. บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก
  • ข. ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก ทั้งนี้จะไม่รวมราคาที่ดินของที่ตั้งทรัพย์สิน และต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย เท่านั้น
 • 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
ตอบ ได้ ท่านสามารถทำประกันภัยในส่วนของทรัพย์สินภายในบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของท่าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินที่ผู้เช่าจัดหามาเพิ่มเอง เป็นต้น
ตอบ ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ จนทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินชดเชยขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
 • ก. มูลค่าความเสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  • - บ้านปูนล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี
  • - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี
 • ข. มูลค่าความเสียหายเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (เสียหายโดยสิ้นเชิง)
  • - บ้านปูนล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
  • - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี
ตอบ ได้ ทั้งนี้การขยายความคุ้มครองในส่วนของภัยธรรมชาติ บริษัทจะพิจารณาขยายความคุ้มครองให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงพื้นที่ความเสี่ยงภัยธรรมชาติควบคู่
ตอบ ใช้เพียงแค่สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน เท่านั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง