ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
“คุ้มค่า” คุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน
“หมดกังวล เรื่องที่พักอาศัย” ด้วยเงินค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว สูงสุด 30 วัน
“ประหยัดมากขึ้น” ด้วยส่วนลดประกันภัยระยะยาว

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

เริ่มต้น 645 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย
500,000 บาท
อัคคีภัย
ตามความเสียหาย*
4 ภัยธรรมชาติ
ตามแผน
เงินชดเชยค่าเช่า
ตามแผน

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองการประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (ต่อปี)

1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน และภัยจากยวดยานพาหนะ ตามความเสียหายที่แท้จริง
สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
2. กลุ่มภัยธรรมชาติ :
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ
ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
เสียหายอันเกิดจากภัยตามข้อ 1. (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)  
- กรณีสูญเสียหรือเสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง - ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท
- กรณีสูญเสียหรือเสียหายเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (เสียหายโดยสิ้นเชิง) - ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย คลิก

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 • ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 • ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  • 3.1 สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
  • 3.2 เงิน ทอง อัญมณี หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน แบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ ฯลฯ
  • 3.3 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
  • 3.4 วัตถุระเบิด ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
  • 3.5 ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
หมายเหตุ :

* ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

ไขข้อข้องใจ ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย

 1. ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง
  ก. บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก
  ข. ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก ทั้งนี้จะไม่รวมราคาที่ดินของที่ตั้งทรัพย์สิน และต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย เท่านั้น
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ได้ ท่านสามารถทำประกันภัยในส่วนของทรัพย์สินภายในบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของท่าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินที่ผู้เช่าจัดหามาเพิ่มเอง เป็นต้น

ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ จนทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินชดเชยขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

 1. มูลค่าความเสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  - บ้านปูนล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี
  - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี
 2. มูลค่าความเสียหายเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (เสียหายโดยสิ้นเชิง)
  - บ้านปูนล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
  - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ล้วน ชดเชยให้สูงสุดวันละ 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี

ได้ ทั้งนี้การขยายความคุ้มครองในส่วนของภัยธรรมชาติ บริษัทจะพิจารณาขยายความคุ้มครองให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงพื้นที่ความเสี่ยงภัยธรรมชาติควบคู่

ใช้เพียงแค่สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน เท่านั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง