เพื่อให้การซื้อประกันภัยได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ควรกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงที่ได้เอาประกันภัย

สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยประกัน "ธุรกิจปลอดภัย"

เงื่อนไขและความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง*

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
(ตามความเสียหายที่แท้จริง ต่อครั้งและต่อปี)

หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 
ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน
ตามแผนประกัน
1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 
(ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
100,000 บาท
1.3 ภัยธรรมชาติ  
         ภัยจากลมพายุ 20,000 บาท
         ภัยจากลูกเห็บ 20,000 บาท
         ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ 20,000 บาท
         ภัยจากน้ำท่วม*สำหรับภัยน้ำท่วม มีระยะรอคอย 7 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก 20,000 บาท*
1.4 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟไหม้ ตามแผนประกัน
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เอาประกันภัยและ/หรือบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน
โดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานที่ทำหน้าที่ดับเพลิง
ประจำสถานีดับเพลิงโดยตรง

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหามาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง
ซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างทำการดับเพลิง (รวมถึงเสื้อผ้าและทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคล
ที่เข้าช่วยในการดับเพลิง)

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการดับเพลิง หรือป้องกันการขยายตัวของเพลิง หรือ
อุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราว อันเป็นผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ หรือจาก
การที่เพลิงคุกคามฉับพลัน ทำให้เกิดความเสียหายหรือภัยอื่นๆ ที่ได้มีการเอาประกันภัยไว้ในหมวดความคุ้มครองนี้

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

-  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยัน การรื้อถอน การทำลาย หรือการขนย้ายซากทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

-  ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงาน อันเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความเสียหาย

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมวดที่ 2 เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ต่อวัน

สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการ

3,000 บาทต่อวัน

หมวดที่ 3 การประกันภัยโจรกรรม

การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
ตามแผนประกัน

หมวดที่ 4 การประกันภัยสำหรับเงิน

4.1  การประกันภัยเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
4.2  การประกันภัยเงินสดขณะขนส่ง

200,000 บาท

หมวดที่ 5 การประกันภัยป้ายโฆษณา และกระจกติดตั้งถาวร

5.1  การประกันภัยป้ายโฆษณา
5.2  การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร

100,000 บาท

หมวดที่ 6 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตามแผนประกัน

หมวดที่ 7 เงินชดเชยกรณีสูญเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวและพนักงาน

อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด โจรกรรม
100,000 บาทต่อคน
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

หมวดที่ 8 ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน

อันเนื่องมาจากความคุ้มครองในหมวดที่ 1

2,000 บาทต่อคน 
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

*ข้อตกลงคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย คลิก

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

      - สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบธุรกิจของผู้เอาประกันภัยรวมถึงส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และระบบดับเพลิง รวมสิ่งติดตั้งตรึงตราที่ใช้เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร กำแพง รั้ว และประตู
     - ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว สต๊อกสินค้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • 1.ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
    2.ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
    3.ข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (แบบที่ ๖) (เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคล)

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง ตัวอาคาร กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ทั้งนี้จะไม่รวมราคาที่ดินของที่ตั้งทรัพย์สิน

2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว สต๊อกสินค้าและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจ

สามารถทำได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัย คลิกที่นี่

ท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหมวดเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ต่อเมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองในหมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่ม จนไม่อยู่ในสภาพที่จะประกอบกิจการได้ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ ให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินผลประโยชน์รายวัน ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการ

สมาชิกในครอบครัว หรือพนักงานได้รับบาดเจ็บทางร่างกายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย จนต้องเสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือขณะนำส่งโรงพยาบาลที่มีสาเหตุหรือสืบเนื่องมาจาก 1. ไฟไหม้ 2. ระเบิด 3. การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัยโดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน การชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

สามารถทำได้สูงสุดถึง 5 ปี โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัย คลิกที่นี่