ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัย โรคมะเร็งและอุบัติเหตุพิเศษ

ผลประโยชน์ (บาท)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งสูงสุดต่อปี

3,000,000 6,000,000 9,000,000

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 8,000 10,000 12,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 15 วัน) 16,000 20,000 24,000

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

คีโม ฉายแสง จ่ายตามจริง*
ค่าผ่าตัด
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

ค่าธรรมเนียมแพทย์

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 50,000 50,000 50,000

ช่วงอายุ(ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

21-25 6,240 6,600 6,960
26-30 7,200 7,680 8,160
31-35 9,120 9,840 10,440
36-40 12,120 12,960 13,920
41-45 22,680 24,120 25,680
46-50 27,480 29,400 31,440
51-55 32,280 34,800 37,320
56-60 39,480 42,840 46,200

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 21 – 60 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่รับประกันภัย กรณีผู้สมัครแถลงว่า “เคย” หรือ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

 1. ท่านเคยเป็น หรือได้รับการบอกกล่าวว่าเป็น หรือกำลังได้รับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง มะเร็งระยะไม่ลุกลาม (carcinoma in situ) การเปลี่ยนเปลงในระยะก่อนเป็นมะเร็ง เนื้องอก ก้อนหรือติ่งเนื้อ หรือไม่
 2. ท่านเคยป่วย หรือได้รับการรักษาจากแพทย์ หรือยังรักษาต่อเนื่องด้วยโรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV, โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B หรือ C, ปอดอักเสบเรื้อรัง, ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง, ตับแข็ง, ตับอักเสบ, ปากมดลูก หรือ ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง หรือไม่
 3. ในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีผลผิดปกติหรือมีผลที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) การตรวจแมมโมแกรมเต้านม (Mammogram) การตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การตรวจต่อมลูกหมาก หรือการตรวจเลือดเกี่ยวกับสารบ่งชี้มะเร็ง หรือไม่
 4. ในระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีน้ำหนักตัวลดลงเท่ากับหรือมากกว่า 5 กิโลกรัมโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือปัสสาวะมีเลือดปน ไอเรื้อรัง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนหรืออุจจาระเป็นสีดำ มีอาการท้องเสียหรือท้องผูกเท่ากับหรือมากกว่า 30 วันหรือไม่

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ

 1. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อน การเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 2. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด และข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ ทำประกันทุกครั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง