เพื่อให้การซื้อประกันภัยได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ควรกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงที่ได้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยบ้านพร้อมสุข

แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยราคาประหยัด เพียง 600 บาท

คุ้มครองทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน สูงสุดถึง 400,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

ซื้อครั้งเดียวครบ ดูแลครอบคลุม ทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

เงื่อนไขและความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง*

ประกันภัยบ้านพร้อมสุข

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ตามแผนประกัน ตามแผนประกัน
ภัยอันเนื่องมาจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน ไม่คุ้มครอง ตามแผนประกัน
ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ไม่คุ้มครอง 100,000 บาท
ภัยธรรมชาติ    
- ภัยจากลมพายุ ทุกภัยรวมกันแล้ว
ไม่เกิน 10,000 บาท
20,000 บาท
- ภัยจากลูกเห็บ 20,000 บาท
- ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ 20,000 บาท
- ภัยจากน้ำท่วม*สำหรับภัยน้ำท่วม มีระยะรอคอย 7 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก 20,000 บาท*
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟไหม้ 10,000 บาท 60,000 บาท
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
- เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ หากสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองในหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่ ตามความเป็นจริง
ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน
และไม่เกิน 30 วัน
ตามความเป็นจริง
ไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน
และไม่เกิน 30 วัน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง ไม่คุ้มครอง ตามความเป็นจริง
แต่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเหตุการณ์
- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยัน การรื้อถอน การทำลาย หรือการขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ไม่คุ้มครอง ตามความเป็นจริง
แต่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเหตุการณ์
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงาน อันเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความเสียหาย ไม่คุ้มครอง ตามความเป็นจริง
แต่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเหตุการณ์

หมวดการประกันภัยโจรกรรม

การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
5,000 บาท 100,000 บาท

หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
ไม่คุ้มครอง ตามแผนประกัน

หมวดการประกันภัยสำหรับเงินสด

คุ้มครองเงินสด อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขณะที่เงินสดอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง 10,000 บาท

หมวดการประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร

คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
ไม่คุ้มครอง 20,000 บาท

หมวดเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว

อันเนื่องมาจากไฟไหม้ โจรกรรม
200,000 บาท ไม่คุ้มครอง
อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด โจรกรรม ไม่คุ้มครอง 200,000 บาท
 

*ข้อตกลงคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยบ้านพร้อมสุขฯ และกรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

  • - สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น   
      กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก
  • - ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
      ภายในบ้านเครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอา
      ประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • 1. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย 
  • 2. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี

หมายเหตุ :
ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับสมบูรณ์ หากมี ข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

1. ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง

ก. บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก

ข. ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก ทั้งนี้จะไม่รวมราคาที่ดินของที่ตั้งทรัพย์สิน และต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย เท่านั้น

2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

สามารถทำประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขได้ โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัย คลิกที่นี่

ได้ โดยขอชี้แจงตามประเภทของกรมธรรม์ ดังนี้

- กรณีต้องการทำประกันภัยบ้านพร้อมสุข แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ท่านไม่จำเป็นต้องทราบมูลค่าตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยระเบิด บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในหน้าตาราง โดยไม่หักค่าเสื่อม

- กรณีต้องการทำประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

ท่านเพียงทราบพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้าง เป็นตารางเมตร โดยระบุเป็น กว้างXยาวXจำนวนชั้น ก็สามารถคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง

ขอชี้แจงตามประเภทของกรมธรรม์ ดังนี้

- สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบ้านพร้อมสุข แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ท่านสามารถเรียกเงินชดเชยค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ได้ต่อเมื่อตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยระเบิด

- สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ท่านสามารถเรียกเงินชดเชยค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ได้ต่อเมื่อตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้มีการเอาประกันภัยไว้ในหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่    

ได้ ท่านสามารถทำประกันภัยในส่วนของทรัพย์สินภายในบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของท่าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินที่ผู้เช่าจัดหามาเพิ่มเอง เป็นต้น โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัย คลิกที่นี่

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เช่น แขก เพื่อนที่มาเยี่ยมบ้าน เพื่อนบ้าน เป็นต้น

เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนา เอกสาร แบบแปลนภาพเขียน ลวดลาย แม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท กล้องถ่ายรูป วิดีโอ สื่อบันทึกต่างๆ วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด

ขอชี้แจงตามประเภทของกรมธรรม์ ดังนี้

- สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบ้านพร้อมสุข แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สามารถทำประกันภัยได้ ปีต่อปี

- สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข สามารถทำได้สูงสุดถึง 5 ปี โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัย คลิกที่นี่

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบ้านพร้อมสุข สามารถทำได้ ทั้งนี้ทุนประกันภัยทุกฉบับรวมกันต้องไม่เกินมูลค่าที่แท้จริงของตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านของลูกค้าเป็นทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่า 800,000 บาท สามารถซื้อประกันภัยบ้านพร้อมสุข ได้ทั้งหมด 2 ฉบับ แต่หากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข สามารถทำประกันภัยบ้านเพียงแค่ 1 ฉบับเท่านั้น เนื่องจากเป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงอยู่แล้ว