ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ประกันบ้านอยู่อาศัยรูปแบบแพ็กเกจ
“ซื้อครั้งเดียวครบดูแลหมดทั้งคนทั้งบ้าน”
อุ่นใจด้วยความคุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยบ้าน

แผน 1

เริ่มต้น 1,771 บาท/ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย
500,000 บาท
อัคคีภัย
ตามความเสียหาย*
4 ภัยธรรมชาติ
ตามแผน
โจรกรรม
ตามแผน
เงินชดเชย (สูงสุด 30 วัน)
ตามแผน

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (ต่อปี)

หมวด 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ตามความเสียหายที่แท้จริง
สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาร้ายฯ 50,000 - 600,000 บาท
ภัยขยายเพิ่มเติมภายใต้ความคุ้มครองอัคคีภัยและภัยเพิ่ม  
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI) 50,000 - 200,000 บาท
1.4 ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่
ภัยลมพายุ/ ภัยแผ่นดินไหว/ ภัยลูกเห็บ/ ภัยน้ำท่วม ภัยละ
50,000 - 100,000 บาท
หมวด 2 การประกันภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์
ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคารฯ (จร.2)
100,000 - 300,000 บาท
หมวด 3 การประกันภัยสําหรับเงินสด 5,000 - 50,000 บาท
หมวด 4 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 300,000 - 500,000 บาท
หมวด 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 30 วัน (ขยายเพิ่มเติม)  
  1,500 - 2,500 บาท / ต่อวัน
45,000 - 75,000 บาท (รวม)
หมวด 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร 5,000 - 20,000 บาท
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขคลิก

ข้อยกเว้นทั่วไป (ที่สำคัญ)

  • 1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
  • 2. ภัยจากสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
  • 3. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
  • 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ

ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับสมบูรณ์ หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

การเลือกแผนความคุ้มครองจะพิจารณาจากทุนประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่แท้จริงตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้จะไม่รวมราคาที่ดินของที่ตั้งทรัพย์สิน และรากฐานของสิ่งปลูกสร้าง

ได้ เพียงทราบพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้าง เป็นตร.ม.โดยระบุเป็น กว้างXยาวXจำนวนชั้น บริษัทยินดีคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการกำหนดทุนประกันภัยสิ่งปลูกสร้างให้กับท่าน

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลใดๆ นอกจาก ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เช่น แขก เพื่อนที่มาเยี่ยมบ้าน เพื่อนบ้าน เป็นต้น

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัย

ได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อระบุความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและงบประมาณของท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง