ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย
“ดำเนินธุรกิจอย่างอุ่นใจ”
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยสำหรับการดำเนินธุรกิจ จบในกรมธรรม์เดียว

เลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจของคุณเป็นประเภทไหน คลิก

ตารางความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (ต่อปี)

หมวด 1 ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม (หมวดบังคับ)

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาร้าย ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
ภัยขยายเพิ่มเติมภายใต้ความคุ้มครองหมวด 1
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI) 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.4 ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่
ภัยลมพายุ / ภัยแผ่นดินไหว / ภัยลูกเห็บ / ภัยนํ้าท่วม ภัยละ
5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมวด 2 เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการ

5,000 บาท / วัน

หมวด 3 การประกันภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์
ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคารฯ (จร.2)

5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมวด 4 การประกันภัยสําหรับเงิน

4.1 การประกันภัยเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
4.2 การประกันภัยเงินสดภายขณะขนส่ง

หมวด 5 การประกันภัยป้ายโฆษณาและกระจกติดตั้งถาวร

100,000 บาท

หมวด 6 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมวด 7 เงินชดเชยการเสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน จากภัยไฟไหม้ ระเบิด และโจรกรรม (จร.2) ไม่เกิน 2 คน

250,000 บาท/ คน
ไม่เกิน 500,000 บาท / ครั้ง / ปี

หมวด 8 ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน

5,000 บาท / ครั้ง / ปี

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจปลอดภัยคลิก

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 • - สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคาร กําแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • - ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว สต๊อกสินค้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อยกเว้นทั่วไป (ที่สำคัญ)

 • 1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
 • 2. ภัยจากสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 • 3. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 • 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต

* ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

หมายเหตุ
 • 1. ตัวอาคาร โครงสร้างหลักต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีผนังที่ทําด้วยคสล. หิน อิฐฉาบปูน 2 ด้าน หรือมากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
 • 2. แผนประกันภัยนี้ สําหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • 3. สถานที่เอาประกันภัย ต้องไม่เคยมีประวัติความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • 4. สต๊อกสินค้า
  4.1 แผนประกันภัยนี้ไม่รวมสต๊อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา บัตรเติมเงิน แผงวงจรไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์ ขยะรีไซเคิล ระเบิด พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ
  4.2 กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มีเพียงสต๊อกสินค้าเพียงอย่างเดียว ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางรับประกันภัย
 • 5. ไม่คุ้มครองสินค้ารับฝากและสินค้าที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์
 • 6. แผนประกันภัยนี้ไม่รวมธุรกิจที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย

ตอบ ขั้นตอนการเลือกแผนความคุ้มครอง
 • 1. พิจารณาทุนประกันภัยทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นของท่านเป็นเท่าไร และอยู่ในช่วงทุนใดของแผนความคุ้มครอง
 • 2. พิจารณาว่าธุรกิจของท่านจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่1 2 หรือ 3
  หมายเหตุ : แผนประกันภัยนี้สำหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หมายความถึง ตัวอาคาร โครงสร้างหลักต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
ตอบ ได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับประกันภัยตามประเภทธุรกิจของท่าน
ตอบ สมาชิกในครอบครัว หรือพนักงานได้รับบาดเจ็บทางร่างกายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย จนต้องเสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือขณะนำส่งโรงพยาบาลที่มีสาเหตุหรือสืบเนื่องมาจาก
 • 1. ไฟไหม้
 • 2. ระเบิด
 • 3. การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัยโดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน การชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง