นโยบายและเงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ที่ซื้อกับ วิริยะประกันภัย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-7474 (ในเวลาทำการ)

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-7474
 • นอกเวลาทำการโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 สายด่วนโทร. 1557 หรือ 02-239-1557

พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ดังนี้ (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารให้กับท่านได้รับทราบ)

 • บันทึกการขอยกเลิกกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลอันสมควรจากผู้เอาประกัน
 • สำเนาอีเมลยืนยันการซื้อกรมธรรม์ที่ส่งจาก vstore@viriyah.co.th พร้อมหมายเลขอ้างอิงการซื้อกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์
  • กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่เกิน 17.00 น. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ท่านใช้บริการ
  • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ แล้วคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์
  • บริษัทฯจะส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย และจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด