มาตรฐานขั้นต่ำค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของบุคคลภายนอก

มาตรฐานขั้นต่ำค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของบุคคลภายนอก
มาตรฐานขั้นต่ำค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของบุคคลภายนอก

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อชีวิต ร่างกาย  อนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น 


    กรณีทุพพลภาพถวารหรือเสียชีวิตและไม่มีผู้ขาดไร้อุปการะ 

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน

    กรณีทุพพลภาพถวารหรือเสียชีวิต ทำให้มีผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย 

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคน


    ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆกัน ทั้งนี้ไม่รวมความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันพ.ร.บ.


    อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดชอบต่อครั้ง ในกรณีมีมากกว่าหนึ่งจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง  (มาตรฐานขั้นต่ำกำหนดไว้ว่าบริษัทต้องให้ความคุ้มครองในหมวดนี้ 10 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง)


    "ทุพพลภาพถาวร" ในที่นี้ หมายถึงทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆได้อย่างสิ้นเชิง

    "บุคคลภายนอก" ในที่นี้ หมายถึง บุคคลภายนอกรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ใน หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และได้รับความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น 


    กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามหมวดนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามกฏหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น


    อย่างไรก็ตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของบุคคลภายนอก ยังคงอยู่ภายใต้หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง (เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดตามประกันพ.ร.บ.) ซึ่งจะมีจำนวนเงินเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกที่ทุพพลภาพหรือทายาทของบุคคลภายนอกที่จะพิสูจน์ความเสียหายตามมูลละเมิดมีจำนวนเท่าไหร่นั้นเอง

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ