ประกันภัยบ้านอุ่นใจ แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยแบบประหยัด คุ้มครองที่อยู่อาศัยจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
จำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง เบี้ยประกันภัยเพียงราคาเดียว 500 บาทต่อปี

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด 100,000 - 500,000 บาท
1.2 ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภายจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว) 300 บาท / วัน (ไม่เกิน 30 วัน)
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยบ้านอุ่นใจ แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) คลิก

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • - ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
  • - ภายจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวส์เคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
  • - ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
* ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

เงื่อนไขที่สำคัญ

  • 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงจะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
  • 2. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย
  • 3. หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 4. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
  • 5. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่
* หมายเหตุ สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง ไม่รับประกันห้องแถวไม้

ไขข้อข้องใจ ประกันภัยบ้านอุ่นใจ
แบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง
ก) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่นเรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก
ข) ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก
** ทั้งนี้จะไม่รวมราคาที่ดินของที่ตั้งทรัพย์สิน และต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย เท่านั้น

ได้ ทั้งนี้ทุนประกันภัยทุกฉบับรวมกันต้องไม่เกินมูลค่าที่แท้จริงของตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านของลูกค้าเป็นทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่า 1,000,000 บาท สามารถซื้อประกันภัยบ้านอุ่นใจฯ ได้ทั้งหมด 2 ฉบับ

ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยบ้านอุ่นใจฯ ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องทราบมูลค่าตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยระเบิด บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในหน้าตาราง โดยไม่หักค่าเสื่อม เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ เสียหายจากไฟไหม้โดยสิ้นเชิง (ทั้งหลัง) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยระเบิด จนทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้

ใช้เพียงแค่สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน เท่านั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง