ก่อนซื้อประกันรถ ต้องรู้ศัพท์ประกันพวกนี้ !

ก่อนซื้อประกันรถ ต้องรู้ศัพท์ประกันพวกนี้ !
ก่อนซื้อประกันรถ ต้องรู้ศัพท์ประกันพวกนี้ !

14 คำศัพท์ ก่อนซื้อประกันรถ ต้องรู้ศัพท์ประกันพวกนี้ !


สำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องประกันรถ เพื่อต้องการทำประกันรถยนต์และเลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่า คงเคยเจอคำศัพท์ประกันภัยบางคำที่คุ้นหู คุ้นตากันมาบ้าง แต่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำความเข้าใจและรู้เอาไว้ เพื่อที่จะได้หาข้อมูลและเลือกประกันรถที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ามากที่สุด วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าศัพท์ประกันภัยที่จำเป็นต้องรู้มีคำใดบ้าง และหมายความว่าอย่างไร

ซื้อประกันรถ
 

ศัพท์ประกันภัยที่คนทำประกันรถควรรู้


1. กรมธรรม์ (Policy) หมายถึง หนังสือสัญญาข้อตกลงของผู้เอาประกัน กับ บริษัทประกันภัย ที่ออกโดยบริษัทประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุข้อตกลง เงื่อนไขและความคุ้มครองตามสัญญาประกัน ซึ่งรายละเอียดสำคัญที่ถูกระบุไว้ เช่น ประกันรถประเภทไหน ทุนประกันเท่าไร เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ถูกระบุเอาไว้ในกรมธรรม์


2. เลขที่กรมธรรม์ (Policy Number) หมายถึง รหัสที่ระบุว่าเป็นประกันรถประเภทไหน รวมไปถึงเป็นรหัสตัวแทนที่ขายและเลขรันนัมเบอร์


3. ทุนประกัน (Sum Insured) คือ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้ทำประกันรถยนต์ ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นและอยู่ในข้อตกลงตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุไว้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทประกันชดใช้ให้จะไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์


4. เบี้ยประกัน (Premium) คือ จำนวนเงินที่ผู้ทำประกันรถต้องจ่ายให้กับบริษัทประกัน เพื่อเป็นค่าทำประกันรถยนต์ เพราะสัญญาประกันรถเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ที่ทำประกันรถยนต์จะได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่หากไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันหรือค้างชำระเบี้ยประกัน ทางบริษัทประกันอาจไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ จนกว่าจะจ่ายเบี้ยประกันตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา


5. ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount) คือ ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ทำประกันรถ ที่เรียกร้องจากบริษัทประกันภัยให้รับผิดชอบ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ และเป็นค่าเสียหายตามจริงเท่านั้น


6. ผู้เอาประกัน (The Insured) หมายถึง ผู้ที่ทำประกันรถ ซึ่งมีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน เพื่อรับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องสิทธิ์ ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้ในส่วนอื่นๆ จากบริษัทประกันได้ แต่ต้องไม่เกินจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ทำ รวมไปถึงต้องเป็นไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง


7. ผู้รับประกัน (The Insurer) คือ บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้รับประกันจะมีสิทธิรับค่าเบี้ยประกันและพิจารณารับประกันภัย รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งในส่วนของการชดใช้จากบริษัทประกันนั้น จะชดใช้เป็นเงินสด หรือการซ่อมแซมสิ่งของให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม รวมทั้งหาของชิ้นใหม่มาเปลี่ยนแทนที่ของเดิมที่เสียไปด้วย


8. ผู้รับประโยชน์ (The Beneficiary) คือ บุคคลภายนอกกรมธรรม์ที่มีสิทธิได้รับค่าชดใช้จากบริษัทประกันในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหาย ซึ่งปกติแล้วผู้รับประโยชน์จะเป็นชื่อเดียวกับผู้ที่เอาประกันรถ แต่ก็สามารถให้ผู้อื่นที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เป็นคนรับก็ได้เช่นกัน


9. วินาศภัย หมายถึง ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินเป็นจำนวนเงินได้ รวมไปถึงความสูญเสียในสิทธิหรือผลประโยชน์อีกด้วย


10. ประกันตัวผู้ขับขี่ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นคดีความและถึงขั้นเสียชีวิต หากเราเป็นฝ่ายผิดและถูกควบคุมตัว ในส่วนนี้บริษัทประกันจะทำเรื่องประกันตัวผู้ขับขี่ เพื่อรอขึ้นศาลและต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป


11. ส่วนลดประวัติดี หมายถึง ส่วนลดที่ได้รับในกรณีที่รถที่ทำประกันรถยนต์ไม่เคยมีประวัติการเคลมรถมาก่อน หรือเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่ฝ่ายผิดในปีนั้นๆ ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับส่วนลดที่ไม่เท่ากัน โดยในปีแรกจะได้รับส่วนลด 20% หากในปีต่อไปไม่มีประวัติการเคลมรถ ทางบริษัทประกันจะเพิ่มส่วนลดให้ 10% ทุกๆ ปี สูงสุดไม่เกิน 50% 


12. การต่ออายุ (Renewal) หมายถึง การต่ออายุของกรมธรรม์ประกันรถ เนื่องจากในแต่ละกรมธรรม์จะมีกำหนดระยะเวลาให้ความคุ้มครองเอาไว้ โดยมาตรฐานส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 1 ปี ซึ่งหากครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว ต้องทำการต่ออายุของกรมธรรม์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองต่อไปนั่นเอง


13. เลขตัวถัง หมายถึง เลขตัวถังประจำรถที่ระบุว่ารถยนต์คันนั้นผลิตที่ไหน ผลิตเมื่อไร รวมถึงรายละเอียดของรถยนต์คันนั้นๆ ด้วย ซึ่งในเรื่องของการเคลมประกันรถหรือแจ้งปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ เลขตัวถังมีความสำคัญเทียบเท่ากับเลขทะเบียนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นเครื่องยืนยันที่ช่วยระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีอยู่จริง 


14. ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ทางบริษัทประกันรถยนต์จะต้องชดเชยให้กับบุคคลภายนอก ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของผู้เอาประกันรถ 

 

จะเห็นได้ว่า ศัพท์ประกันภัยเหล่านี้มักพบเห็นได้บ่อย ซึ่งหลายคำนั้นมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ประกันภัยอีกมากมายที่ควรต้องศึกษาเอาไว้ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประกันรถมากขึ้น จะได้เลือกประกันรถที่เหมาะสมกับรถและไลฟ์สไตล์ของตัวเรามากที่สุด

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์อยู่ การทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์นประเภท 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการ หรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว ลองเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับคุณได้ที่ viriyah.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2129-7474  

อ่านบทความอื่นๆ