ความเสียหายของรถยนต์ในความหมายประกันภัย!

ความเสียหายของรถยนต์ในความหมายประกันภัย!
ความเสียหายของรถยนต์ในความหมายประกันภัย!

ปมปัญหาข้อพิพาทประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยเกิดความไม่เข้าใจตรงกันอยู่บ่อยครั้งคือ ความเสียหายของรถยนต์ที่เรียกกันว่า ”คืนทุน” ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเสียหายในระดับไหนที่ต้องคืนทุน และเมื่อคืนทุนแล้วค่าสินไหมทดแทนที่เป็นมาตรฐาน  บริษัทผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเท่าไหร่?

       คำว่า ”คืนทุน” นั้นเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการประกันภัย ส่วนศัพท์ที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ”รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง”

       โดยความเสียหายต่อรถยนต์ในความหมายประกันภัย เพื่อความคุ้มครองมีอยู่ 2 สถานะด้วยกันคือ ความเสียหายอย่างสิ้นเชิง และ เสียหายแต่ไม่สิ้นเชิง 

       คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ถือเป็นกฏหมายเพราะออกตามคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อธิบายว่า รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์เสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรืออาจหากจะซ่อมรถยนต์คันนั้นให้กลับคืนสภาพเดิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ70  ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เกิดความเสียหาย ดังนั้นหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนเป็นผลให้รถยนต์ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงแล้ว บริษัทมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ (แต่กรณีที่มีการออกเอกสารแนบท้าย ร.ย.24 ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้แล้ว บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน)

       และหากรถยนต์คันนั้นได้ทำประกันภัยไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเอาประกันภัยแล้ว ในกรณีรับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามที่กล่าวไว้ในวรรคต้นนั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องโอนรถยนต์ให้แก่บริษัทด้วย โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนนั้นทั้งหมด ไม่ว่าค่าธรรมเนียมการโอน ตลอดจนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

       เสียหายแต่ไม่ถึงเสียหายสิ้นเชิง หมายถึง แต่หากรถยนต์นั้นไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจทำความตกลงได้ถึงวิธีการชดใช้ ว่าจะให้บริษัทรับผิดชอบใช้โดยวิธีการซ่อมหรือการเปลี่ยนรถยนต์ หรือชดใช้เป็นเงินก็ได้  แต่หากคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้ดำเนินการจัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง

       กรณีจัดซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยแล้วก่อให้เกิดความบกพร่อง หรือความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือการจัดซ่อมล่าช้า บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่อู่กลางการประกันภัยนั้นเป็นอู่คู่สัญญาของบริษัทประกันภัยด้วย

       อย่างไรก็ตาม หากอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยน ไม่อาจหาได้ในท้องตลาดจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว บริษัทจะรับผิดไม่เกินราคานำเข้าที่ส่งมาทางเรือเท่านั้น!!

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ ที่สามารถคุ้มครองรถติดแก๊สได้ครอบคลุมและรวดเร็ว เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ