4 ประเภททรัพย์สินบุคคลภายนอก..ประกันภัยไม่คุ้มครอง

4 ประเภททรัพย์สินบุคคลภายนอก..ประกันภัยไม่คุ้มครอง
4 ประเภททรัพย์สินบุคคลภายนอก..ประกันภัยไม่คุ้มครอง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุครั้งใดและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ยกเว้นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง


1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฏหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมหรือครอบครอง
ผู้เอาประกันภัยในที่นี้หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์เท่านั้น  ส่วนผู้ขับขี่ให้หมายถึงเฉพาะผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฏหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้รวมผู้ขับขี่อื่น เช่น ผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์   
    ดังนั้นถ้าผู้ขับขี่ตามคำนิยามนี้ได้ขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินของผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบริษัทยังต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ไม่สามารถนำเงื่อนไขข้างต้นมาปฎิเสธความคุ้มครองได้
    เฉกเช่นเดียวกันกับกรณีที่เจ้าของรถยนต์ได้ซื้อรถยนต์แต่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อทั้งในทะเบียนรถยนต์หรือบริษัทที่รับประกันภัย หรือที่เรียกว่าอยู่ในภาวะโอนลอย ปรากฏว่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้ไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินของเจ้าของรถยนต์ที่ยังไม่ได้มีการโอน  บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถปฎิเสธความคุ้มครองได้เช่นกัน เพราะยังถือว่าชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยยังเป็นชื่อบุคคลอื่น
    หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนครอบครองในนามบริษัท) เกิดไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้นๆ  บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถนำเอาเงื่อนไขนี้มาปฎิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ถือหุ้นอื่นมิใช่เป็นผู้เอาประกันภัย เพราะกฏหมายระบุชัดเจนว่าเป็นคนล่ะคนกัน


    ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1015...ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อ ได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว ท่านจัดว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งรวมเข้ากันเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น


    ดังที่กล่าวข้างต้นทรัพย์สินที่ถูกยกเว้น ไม่คุ้มครองนอกจากทรัพย์สินที่เป็นของผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ หรือเป็นของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของบุคคลทั้งสองแล้ว  ยังรวมไปถึงทรัพย์สินที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครองด้วย ส่วนกรณีอย่างไรจะถือได้ว่า บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมคุ้มครองทรัพย์สินนั้น คงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป เช่นทรัพย์สินของญาติที่มาอาศัยอยู่ในบ้านด้วย


2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์


3. สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ในกรณีนี้เป็นเงื่อนไขไม่คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่บรรทุกในรถยนต์หรือกำลังยกขึ้นยกลงหรือกำลังเคลื่อยย้ายจากที่หนี่งยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าทรัพย์สินที่ว่านี้เกิดหล่นใส่บุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอก ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนี้ ยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย


4. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์


    วิริยะประกันภัยไม่มีนโยบายตีความอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดการกำกึ่งจะพิจารณาเป็นคุณให้กับผู้เอาประกันภัยทุกครั้ง

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ