ประกันรถหาย! คุ้มครองหรือไม่ อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ประกันรถหาย! คุ้มครองหรือไม่ อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ
ประกันรถหาย! คุ้มครองหรือไม่ อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

กรณีรถยนต์เกิดสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นจะเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และยักยอกทรัพย์  บริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์คันที่สูญหาย  ยกเว้นกรณีเดียวที่บริษัทประกันภัยจะไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อพิสูจน์ได้ว่าผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นไปตามตามประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 879 …


    ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์


    ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น


    เมื่อบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องมีหน้าที่โอนรถยนต์คันที่เอาประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด


    อย่างไรก็ตามในกรณีที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้มีการระบุในกรมธรรม์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์(มีการออกเอกสารแนบท้าย รย.24 ไว้เป็นหลักฐาน) บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้จำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์นั้นตามส่วนได้เสียก่อน และเช่นเดียวกันผู้รับประโยชน์นั้นต้องโอนรถยนต์ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเช่นเดียวกัน


    นอกจากนี้เมื่อบริษัทได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองต่อรถยนต์คันนั้นสิ้นสุดลง


    กรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยไปแล้ว ต่อมาในภายหลังได้รถยนต์กลับคืนมา บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยจ้างให้บริษัททราบ โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รถยนต์คืนมา เมื่อได้รับแจ้งแล้วผู้เอาประกันภัยต้องแสดงเจตนาให้บริษัทรับทราบว่า ตนเองประสงค์จะขอรับรถยนต์คืนหรือสละสิทธิ์ไม่ขอรับรถยนต์คืน  แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่แสดงเจตนาให้ปรากฏภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน


    กรณีเลือกใช้สิทธิ์ขอรับรถยนต์คืน  ผู้เอาประกันภัยจะต้องคืนเงินจำนวนเอาประกันภัยที่ได้รับมาแล้วให้กับบริษัท  ในการขอรับรถยนต์คืน หากปรากฏว่ารถยนต์ได้รับความเสียหาย บริษัทมีหน้าที่ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งคืน

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ